lördag 18 maj, 2024
Bildspel startsida

Kallelse till NSS ordinarie årsstämma 2024

NSS medlemmar kallas till årsstämma lördag den 25 maj kl 11.00.
Plats: I NSS klubbhus, eller vid fint väder på grusplanen utanför.

Ärenden att behandla

 1. a) Val av ordförande vid sammanträdet.
 2. b) Fastställande av röstlängd.
 3. c) Prövning av kallelse.
 4. d) Val av två justeringspersoner.
 5. e) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det gångna verksamhetsåret.
 6. f) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 7. g) Val av ordförande för 1 år.
 8. h) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 9. i) Val av ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  – Ledamot väljs på två år växelvis på så sätt att minst 2 ledamöter och en suppleant kvarstår vid varje stämma.
 10. j) Val av revisorer och revisorssuppleant.
 11. k) Val av valberedning, minst 2 personer varav 1 sammankallande.
 12. l) Fastställande av medlemsavgifter för kommande året.
 13. m) Behandling av inkomna motioner och övriga frågor.
 14. o) Stämmans avslutande

Efter stämman ges tillfälle för information och eventuella frågor.

Välkomna
Anders Linder
Ordförande