Kallelse till NSS ordinarie årsstämma

NSS medlemmar kallas till årsstämma lördag 28 maj 2022 kl 15.00.
Plats: På grusplanen utanför NSS klubbhus

Agenda för mötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid sammanträdet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Prövning av kallelse
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelsen och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 8. Val av ordförande för 1 år
 9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 10. Val av ordinarie styrelseledamöter
 11. Val av styrelsesuppleanter
 12. Val av revisorer och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning, minst 2 personer varav 1 sammankallande
 14. Val av ansvariga för kommittéer
 15. Fastställande av medlemsavgifter för kommande året
 16. Behandling av inkomna motioner och övriga frågor
  a. Förslag om att utse hedersmedlemmar enligt §6 i NSS stadgar
 17. Stämmans avslutande

Efter stämman ges tillfälle för information och eventuella frågor.

Välkomna
Anders Linder
Ordförande