lördag 18 maj, 2024
Information startsida

Årsmötesprotokoll från årsstämman 2022

Protokollet är godkänt av justeringsmännen och kommer att finnas på vår sida med alla årsmötesprotokoll så fort namnteckningarna finns på plats.
Bilder från årsstämman längst ner på den här sidan.

Protokoll från NSS ordinarie årsstämma 2022-05-28

 1. Mötets öppnande
  Segelsällskapet ordförande hälsar alla välkomna.
 2. Val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet
  Anders Linder väls till ordförande för stämman och Lena Brönnert väljs som sekreterare
 3. Fastställande av röstlängd
  Beslutas att fastställa röstlängden om 20 personer om behov uppstår
 4. Prövning av kallelse
  Kallelsen till stämmar har utsänt enligt stadgarna genom annonsering på NSS webb-sida och i vår
  Facebook grupp, anslagits i Arkösund samt skickat till de som lämnat sin e-adress. Med detta
  godkänns kallelsen.
 5. Val av två justeringspersoner
  Olof Nilsson och Göran Larsén valdes att justera protokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det gångna verksamhetsåret
  Ordförande redogör för 2021 års aktiviteter och räkenskaper. Ungdomsverksamheten betonas,
  som har vuxit något gällande deltagare, detta gäller också seglarlägren. Verksamhetsberättelse
  och årsbokslut godkänns av stämman. Dokumenten lämnas ut vid mötet samt finns att tillgå vid
  sällskapets webbsida.
 7. Revisionsberättelsen och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
  Revisor Thomas Pettersson redogör för revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för
  styrelsen under verksamhetsåret 2021. Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
  2021.
 8. Val av ordförande för 1 år
  Valkommittén redogör för förlag. Till ordförande för ett år väljs Anders Linder.
 9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
  Valberedningen föreslår sju ledamöter och två suppleanter. Detta godkänns av stämman.
 10. Val av ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningen förslag.
  Ledamot 1 Lars-Erik Hjortstig omval 2 år
  Ledamot 2 Håkan Stenström kvarstår 1 år
  Ledamot 3 Mikkel Gade omval 2 år
  Ledamot 4 Sofia Philipsson kvarstår 1 år
  Ledamot 5 Christian Kark nyval
  Ledamot 6 Fabian Winqvist kvarstår 1 år
  Ledamot 7 Lena Brönnert omval 2 år
 11. Val av styrelsesuppleanter beslutas enligt nedan.
  Suppleant 1 Anders Lundin omval 2 år
  Suppleant 2 Stephan Engström kvarstår 1 år
 12. Val av revisorer och revisorssuppleant
  Till revisor väljs Thomas Pettersson och som revisorssuppleant väljs Karl-Henrik Jonsson
  om vardera ett år.
 13. Val av valberedning, minst 2 personer varav 1 sammankallande
  Beslut fattas om att Anna-Lena Hansson och Bo Kark ingår i valberedningen, varav Bo Kark
  är sammankallande.
 14. Val av ansvariga för kommittéer väljs av styrelsen
 15. Fastställande av medlemsavgifter för 2023 innebär en sänkning i jämförelse med gällande avgift
  • Enskild medlem – senior, 200 kr
  • Junior/studerade tom det år de fyller 18 år, 50 kr.
 16. Behandling av inkomna motioner och övriga frågor
  • Förslag att utse hedersmedlemmar enligt § 6 i NSS stadgar.
   Mikkel Gade. Lars-Erik Hjortstig och Göran Larsén har under många år satsat många
   timmar och engagemang till segelsällskapet varför styrelsen föreslår stämman att utse
   dessa som hedersmedlemmar. Stämman ställer sig bakom förslaget.
  • Avtackning av avgående styrelsemedlem
   Göran Larsen tackar för uppmärksamhet och gåva.
  • Ordförande berättar att ny värdfamilj Kajsa och Kurt, flyttar in i efter midsommar.
  • Inga övriga frågor inkommer till stämman
 17. Stämmans avslutande
  Ordförande tackar för intresset och avslutar stämman.

  Sekreterare
  Lena Brönnert

  Justeras
  Olof Nilsson
  Göran Larsén